Panna Maria, Prostřednice všech milostí.

3. 5. 2016 14:00
Rubrika: Aktuality

Nedávno jsem měla možnost vidět zvláštní obraz Panny Marie, jak drží v rukou dlouhou šňůru plnou uzlů a postupně rozvazuje uzel po uzlu. Říká se mu Panna Maria rozvazující uzly. K tomu jsem četla informace,
které mne zaujaly, protože nabízí zajímavou a účinnou pomoc v těžkých situacích.

Kolik je dnes rodin a jejich jednotlivých členů, kteří se občas potýkají s problémy, které jsou nad jejich síly i možnosti? Problémy v rodině, nesvornost v manželství, děti, které se nebezpečně vzdálily od rodinného krbu nebo od Boha. Vidíme to všude kolem nás a někdy se to bolestně dotýká i nás samotných nebo našich přátel. Co s tím můžeme dělat?

Přijměme pomoc z jiné dimenze, pomoc Panny Marie, Prostřednice všech milostí, která dokáže pomoci s rozvázáním všech, i těch neřešitelných - zauzlovaných - problémů v našem životě.

STŘÍPEK HISTORIE
K obrazu se váže příběh, který se udál v  polovině 17. století.
Manželství Wolfganga a  Sofie Langenmantelových se jevilo jako úplný omyl
a chybělo už docela málo, aby se definitivně rozpadlo. Pak se ale do  celé záležitosti vložil Jakub Rem, jezuita z  Ingolstadtu. Začal nešťastný pár svěřovat do ochrany Matky Boží, přičemž opakoval tuto nevšední modlitbu:
„Odevzdávám ti toto manželské pouto a  prosím tě, abys narovnala, co se v jejich vztahu zamotalo, a rozvázala všechny zasukované uzly!“

Bylo skutečně zvláštní, jak rychle modlitba zapůsobila. Mezi manželi zavládla opět harmonie a  to v  takové míře, že se šťastně dožili stáří a  dočkali se i  dětí a  vnoučat. Jedním z  nejmladších vnuků byl Hieronymus Ambrosius Langenmantel, který ve svém
srdci zaslechl hlas k povolání, uposlechl ho a  stal se augustiniánským řeholníkem v  klášteře v Augšpurku při kostele sv. Petra.
Z vděčnosti za záchranu manželství svých prarodičů (a  tím vlastně i  za  dar
svého života) nechal namalovat obraz, známý dnes jako Panna Maria rozvazující uzly.

MARIA PAPEŽE FRANTIŠKA
Kult Panny Marie rozvazující uzly se rozšířil až ve  20. století. Obraz padl do oka i argentinskému jezuitovi o.  J.  M. Bergogliovi, jenž v  Německé spolkové republice studoval. Jeho kopiemi později zaplnil Jižní Ameriku a zároveň s tím zde zavedl kult Panny Marie rozvazující uzly, totiž nepříjemné lidské problémy. Kostel Panny Marie rozvazující uzly byl vybudován rovněž na  konci 80. let v  rakouském Štýrsku – jakožto poděkování za  záchranu střední Evropy před důsledky černobylské nukleární katastrofy.

Pro papeže Františka svěření se Panně Marii je jakoby výměna pohledů Matky
a dítěte. „Pohled! Jak je důležitý! Kolik věcí lze vyjádřit pohledem! Sympatie, povzbuzení, soucit, lásku, ale také výčitku, závist, pýchu a dokonce nenávist. Často pohled říká víc než slova anebo říká to, co slova nedovedou nebo se neodvažují říci,“ pronesl během modlitby růžence v  říjnu roku 2013:
„Na  koho hledí Panna Maria? Hledí na nás všechny, na každého z nás. A jak na nás hledí? Hledí na nás jako Matka: něžně, milosrdně, laskavě..... Tak se dívala  na svého Syna Ježíše ve všech chvílích jeho života.
Jsme-li znaveni, sklíčeni, zdrceni problémy, hleďme na Marii, vnímejme její pohled, který říká našemu srdci: ,Do toho, dítě, budu ti oporou!’ Matka Boží nás dobře zná. Je Matkou, která dobře ví, co jsou naše radosti i  naše těžkosti, naše naděje a naše zklamání. Když pociťujeme tíži svých slabostí, svých hříchů, hleďme na  Marii, která říká našemu srdci: ,Vstaň, jdi k  mému Synu Ježíši, v Něm dojdeš přijetí, milosrdenství i nové síly pro pokračování v cestě,” řekl dále.

PŘIVINOUT SE K MATCE
Nemálo věřících, dokonce i  těch, kteří jsou s církví velice úzce spjati, se dnes ptá, nakolik má smysl zasvěcovat se Panně Marii, vždyť přece i  Bible říká, že k Otci můžeme přistupovat skrze Krista směle a  s  důvěrou (srov. Ef 3,12).
Je opravdu zapotřebí odevzdávat se do rukou Neposkvrněné Panny?
Sv. Irenej z Lyonu poukázal ve svém díle „Proti bludným naukám“ (kniha III., 22. kapitola) na paralelu mezi Evou a Pannou Marií:
„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou,“ - to napsal již ve 2. století.

Příběh Panny Marie rozvazující uzly nás učí, že odevzdání se Panně Marii nemáme chápat pouze svěřováním jí velkých záležitostí našeho života, ale i  těch drobných, všech těch malých radostí a malých smutků, všech velkých překážek, ale i  malých uzlíků. Satan nám v tom může překážet a našeptávat nám, aby nás zmátl: neobtěžuj Marii takovými drobnostmi, vždyť to klidně zvládneš sám. Sám?
Doopravdy?
Nejde o  nic jiného než o  to, abychom se srdečně přivinuli k Panně Marii a nepřešlapovali bezradně a sami na místě, ale dovolili jí, aby nás pozvedla k nebi.
Smysl odevzdání se Panně Marii je toto: vložit do jejích rukou všechny uzly a  všechna ta zašmodrchání, dívat se na Krista skrze ni jako skrze brýle důvěrného odevzdání se, vzývat její pomoc v  těch nejnepatrnějších i v těch nejdůležitějších záležitostech.

Možná právě v tuto chvíli tě trápí nějaký ten uzel nebo soužení, s  nímž jsi se nedokázal vypořádat. Zdá se ti, že jsi už použil všechny způsoby a prostředky, že jsi už vyčerpal všechny možnosti a ptáš se sám sebe: Co mám ještě dělat?

„Nevíš? Požádej mě o pomoc,“ usmívá se na tebe vlídně Ježíšova Matka
a vztahuje k tobě ruce. Tytéž ruce, jimiž k sobě vinula Dítě Ježíše.
Svěř se do jejích rukou a s důvěrou očekávej zázraky. Ty malé i ty větší.

Informace k obrazu, které uvádím, napsal do časopisu IMMACULATA  P. Jacek M. Pędziwiatr ThLic., o překlad do češtiny se postaral Libor Rösner. Obrázek se mi sem nepodařilo vložit, najdete ho například na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_rozvazuj%C3%ADc%C3%AD_uzly

Zobrazeno 4604×

Komentáře

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková